Algemene voorwaarden

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Utika Photography en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

2. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden ge–plaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Utika Photography / Nathalie Aerts kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen.

3. CADEAUBONNEN. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. De cadeaubon is alleen geldig bij Utika Photography en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een reportage dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de reportage is afhankelijk van de beschikbaarheid. U dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon met het unieke cadeaubonnummer. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

4. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar veertien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

5. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

6. UITSTEL. De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.

7. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

8. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

9. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

HUWELIJKSFOTOGRAFIE

1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE. De boeking van een huwelijksreportage bij Utika Photography is definitief na het betalen van een voorschot van 25%. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Het slotsaldo van 75% wordt betaald bij voor het afleveren van de foto’s/dvd.

2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

3. AANTAL FOTO’S. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

4. BIJBESTELLINGEN. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

5. ALBUMS. Huwelijksalbums worden pas gedrukt na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 8 aanpassingen (verdeeld in maximum 2 correctierondes) inbegrepen, als ook de drukwerkbegeleiding en de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
FOTOSESSIES

1. ANNULATIE. Een fotosessie kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf of indien de klant zonder verwittigen afwezig blijft, zal een annulatiekost van 35 EUR aangerekend worden.

2. BETALING. De foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

3. AANTAL FOTO’S. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan verschillen van fotosessie tot fotosessie. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

GRAFISCH ONTWERP

1. DRUKPROEVEN, CORRECTIES EN GOED VOOR DRUK Drukproeven niet voorzien in de offerte worden inrekening gebracht. Elke wijziging dient schriftelijk te worden meegedeeld.De leverancier houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring. Mondelinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever. Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding
onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Na het overmaken van een goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed voor druk blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.
Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

2. AANSPRAKELIJKHEID
Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.
In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden,
met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.

ALGEMEEN

1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Utika Photography / Nathalie Aerts kan te allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog en facebook. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst,
gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Utika Photography / Nathalie Aerts mag door de klant gedeeld worden op sociale media. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: Utika Photography / www.utikaphotography.be

3. AUTEURSRECHT. Een huwelijksreportage of fotosessie van Utika Photography / Nathalie Aerts wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

4. NABEWERKING. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

5. ONLINE GALLERY. De online gallery blijft minstens drie maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de online gallery door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

6. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

7. KLEUR. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.